За нас

Младежка организация на българските акордеонисти“
МОБА


1. Какво е МОБА?

МОБА е Младежка организация на българските акордеонисти. Тя е доброволно сдружение с нестопанска цел.

 

2. Защо сформирахте МОБА?
Защото всички български акордеонисти са част от световното акордеонно движение и би следвало да имат свое официално представителство у нас.

 

3. Какви са основните цели на Младежката организация на българските акордеонисти (МОБА)

Основните цели на МОБА са да популяризира българската акордеонна музика. Да подпомага и насърчава участието на български акордеонисти в международни конкурси и семинари. Да съдейства за осигуряване на качествени инструменти и звукозаписи, за снабдяване с актуална музикална литература. Осигуряване на различни форми за изява на българските акордеонисти. Да подпомага и осигурява условия за развитие на изпълнители, преподаватели, теоретици, критици, композитори.

Средствата, с които МОБА ще постига своите цели са:

Организиране и провеждане на музикални мероприятия, фестивали, конкурси, обучителни курсове, семинари, лектории, кръгли маси, конференции и др. Разработване и осъществяване на проекти за подпомагане на квалификационната дейност (теоретична и практическа) на българските акордеонисти; Организиране и подпомагане на центрове и клубове за работа с млади акордеонисти.

Реализиране обмен на информация и опит в областта на акордеонната музика с международни организации и юридически лица; Разгръщане на публикационна дейност за популяризиране на резултатите от изследователската дейност, проучваните добри практики, обмяната на опит и обучение.

 

4. Какви са бъдещите проекти на МОБА?

В момента МОБА търси партньори, с помощта на които да реализира целите си. Наясно сме, че е трудно, но заедно можем повече.
Всички учредители на МОБА имаме огромното желание един ден Сдружението да притежава достатъчно средства за организирането и провеждането на акордеонен конкурс, ежегоден майсторски клас с водещи световни акордеонни педагози. Българските акордеонисти имат нужда от така да се нарече „чужда“ намеса, имайки предвид сегашното състоянието на българското акордеонно изкуство.
Всички проекти, с които ще се занимава МОБА, ще бъдат в името на качественото обучение на българските акордеонисти.

 

5. Как ще функционира МОБА?

Дейността на МОБА се организира чрез следните органи:
Управителен съвет, Общо събрание, Методическо обединение, Младежки клубове и регионални координатори по градове.

 

6. Как можем да станем част от МОБА и какви са видовете членство в организацията?

Членството в МОБА е доброволно, без ограничения по отношение на националност, раса, пол, религия, етническа принадлежност и политически убеждения. Член на МОБА може да бъде всеки, който споделя целите и задачите на Сдружението и приема Устава.
Членството в МОБА не изключва членство в други организации и обединения с аналогична насоченост.
Членове на МОБА могат да бъдат и непълнолетни лица. Те сформират младежки клуб към МОБА, като се ползват с всички права и задължения на пълноправните членове. (като членският внос е на стойност ½ )
Приемането на нови членове става с решение на Общото събрание, след подадени, прилежно попълнени заявление и анкетна карта за членство.
Членството се счита за възникнало от момента на вписване на новия член в книгата на членовете, за което той получава членска карта.

В МОБА съществува три вида членство:
а/ Пълноправно
б/ Асоциирано
в/ Почетно
/2/ Пълноправни членове са онези членове на Сдружението, които са на възраст до 35 години, приемат Устава и споделят идеите и целите на Сдружението.
/3/ Асоциирани членове са онези членове, които съдействат за постигане на целите на Сдружението, но по обективни фактически или юридически причини не могат да имат статут на пълноправни.
/4/ Асоциираните членове имат всички права и задължения на пълноправни членове.

 

7. Каква е разликата между Пълноправен и Асоцииран член.

Всеки пълноправен член на МОБА има право да:
1. Да участва лично в дейността на Сдружението.
Да се ползва от методическата помощ и съдействие на сдружението за повишаване на музикалната си култура и изпълнителското си майсторство.
3. Да участва в организираните от МОБА изяви, конкурси, фестивали, семинари.
4. Да получава своевременно информация за провежданите в страната и чужбина конкурси, фестивали, семинари, в които МОБА е поканена да участва.
5. Да получава информация за дейността на Сдружението и да прави предложения за бъдещата дейност на Сдружението.
6. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на МОБА.
7. Да гласува на Общото събрание.
8. Да прекрати членството си в Сдружението чрез писмено заявление, отправено до Управителния съвет.

 

Всеки пълноправен член на МОБА е длъжен:
1. Да плаща членски внос в определения от Общото събрание размер и срок.
2. Да спазва общите принципи, залегнали в този Устав. Да изпълняват решенията на Управителния съвет и на Общото събрание.
3. Да съдейства активно за осъществяването на целите и задачите на МОБА.
4. Да присъства на Общото събрание. За присъствие се зачита и осъществяване на видео – конферентна връзка по време на цялото събрание.
5. С поведението и изказванията си пред трети лица да утвърждават доброто име, авторитета и престижа на Сдружението.
6. Да не създават конфликти помежду си и с трети лица.
7. Да са организатори или съорганизатори на поне едно мероприятие на ниво училище, община или област годишно.
8. Да отчита дейността си пред Управителния съвет.

 

 

Всяка кауза има нужда от подкрепа. Ако желаете да ни подкрепите можете да го направите

IBAN BG27UNCR70001522840220 UNCRBGSF
Сдружение „Младежка организация на българските акордеонисти“